Gündem

Piyasadan haberler

ANELE, Şirketin 23.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum’ un 11.06.2021 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK’ nın 363’üncü maddesine göre Sn. Orhan Saltuk ERTOP’ un yerine atandığı üyenin görev süresinin tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

BTCIM, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)’dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)’na yükseltilmesine,Bu kapsamda; ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.12.2021 tarih 69020 nolu kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.

DENIZ, Bankada Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Ümit Recep Uğur’un Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Banka adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK’dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir. Bankada Sabit Getirili Menkul Değerler ve Para Piyasaları Grup Müdürü olarak görev yapan Okan Aksu’nun Hazine Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Hazine Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Banka adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK’dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.

EKGYO, Şirketin projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 150.861.635,76 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 192.164.800,30 TL’ye yükselmiştir.

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 23.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında;”Şirketin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde; esas faaliyet konusu enerji sistemleri teknolojisiyle ilgili yatırımlarda bulunma ve yer altı ve yerüstü her türlü kaynağı kullanarak enerji üretme faaliyetleriyle iştigal etmek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin (Arf Bio) 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 105.241.000 TL’ye artırılması sırasında Şirkete tahsis edilen ve şirketin %4,98’ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 5.241.000 adet B grubu paya 37.500.000 TL bedel ödenerek Arf Bio’nun sermayesine iştirak edilmesine”karar verilmiştir.Bu çerçevede A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından söz konusu satın alma işlemine ilişkin ödeme işlemleri 23.12.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

GLYHO, Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’nin (Consus Enerji) halka arzına yönelik olarak; şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu Consus Enerji tarafından Şirkete bildirilmiştir. Consus Enerji, Bakanlık onayı için yarın Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapacağını da Şirkete bildirmiştir. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Consus Enerji’nin Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.

GLYHO, Şirketin iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’de Şirketçe sahip olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin %66,6’sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketin iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.’de Şirketçe sahip olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin %75’ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devri, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından 23.12.2021 itibarıyla tamamlanmış; bu kapsamda Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin %66,6’sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile Global Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin %75’ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının doğrudan hissedarı haline gelmiştir.

ISKPL, Halka arz izahnamesinin “Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı 7. bölümünün altında yer alan “Şirket’in Stratejisi” kısmında “Şirket’in kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlamaktadır. Özellikle yurtdışında büyük pazarlarda imalat tesisine sahip olunması olası tedarik risklerine karşı koruyucu olacaktır. Ayrıca ihracat pazarına yakın olunması/içinde bulunulması sayesinde satış fırsatlarını daha iyi değerlendirebilecektir.” yazmaktadır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaletinde üretim tesisi olarak kullanılması amacıyla yaklaşık 40.000 m2 arazi üzerine kurulu 16.000 m2 kapalı alana sahip fabrika binası satın almak için ön sözleşme imzalanmıştır.

KARSN, Şirket, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye teklif verdiğini, ihale katılımcıları tarafından verilen tekliflerin, iş deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, EBRD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklamıştır. İhale mercii tarafından, söz konusu ihaleyi Şirketin kazandığı tarafa bildirilmiş olup, ihaleye ilişkin itiraz süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıları ile paylaşılacaktır.

KATMR, Şirket 23.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;14.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı kurulan Lika Savunma Sanayii ve Ticaret AŞ. unvanlı şirketin; kuruluşundan bugüne gayri faal durumda olması nedeniyle sahibi olduğu B grubu 800.000 (sekizyüzbin) adet itibari değerli payların tamamının 1 (Bir) Türk Lirası bedelle Limak Holding A.Ş.’ ne devredilmesine;Oy birliği ile karar verilmiştir.

NATEN, Şirketin yenilenebilir enerji müteahhitliği (EPC) faaliyetleri kapsamında, 23.12.2021 tarihinde Özel Salihli Güven Sağlık Hizmetleri A.Ş. “Medigüneş Hastanesi” ile Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. arasında, arazi tipi GES sisteminin kurulması kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Manisa’da gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 9.640.062,57 TL (774.084,60 USD)’dir.

OTKAR, Şirketin, 17 Aralık 2021 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan ihaleye teklif verdiği duyurulmuştu.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Şirkete tebliğ edilen yazıda, ihalenin Şirket dışındaki katılımcılardan biri lehine sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

PRKAB, Şirket; Türkiye Adana bölgesinde kurulacak petrochemical projesi ile ilgili olarak; Ocak 2022’den başlayarakEkim 2022’de tamamlanması planan 16,5 milyon – 17 milyon USD bandında gerçekleşecek orta ve alçak gerilim enerji kablosu sipariş sözleşmesi imzalamıştır.

RYGYO, Şirketin 19/12/2016 tarih ve 341 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İş Finansal Kiralama A.Ş.’den kiralanan İzmir İli Torbalı İlçesi Torbalı Mahallesi 6 Ada 194 Parsel üzerindeki 14.683 m2’lik deponun taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.

SARKY, Şirketin Gebze/Kocaeli adresindeki ana fabrika sahasında yer alan, ancak üretim tesislerine uzak noktada bulunan Mekanik Atölye Bakım Şefliği binasının müştemilatında dün gece saat 21:00 sularında küçük çaplı, bina alanı ile sınırlı bir yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin kısa müdahalesi sonrası söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmemiş olup,mali tablolarımızı etkileyebilecek maddi zarar da oluşmamıştır. Faaliyetlerinde herhangi bir aksama yoktur. Üretimi kesintiye uğramadan devam etmektedir.

SAYAS, 22 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy’ye 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunulduğu belirtilmiştir. Bahse konu teklif onaylanmış bulunmaktadır. Öte yandan teslimat sürecinin hızlandırılması amacıyla sipariş Titan Wind Energy yerine kulelerin nihai alıcısı olan Almanya merkezli Enercon GmbH tarafından geçilmiştir. Bilindiği üzere Enercon GmbH dünyanın en büyük beş rüzgar enerji türbini üreticisinde yer almakta olup şirketin onaylı tedarikçileri arasındadır.

SAYAS, 18 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nde mukim ve 300.000 ton yıllık kapastesiyle dünyanın en büyük rüzgar türbin kulesi imalatçılarından olan Fujian Fuchuan Yifan (FFY) şirketine 1.210.395 EUR tutarında bir teklif verilmiştir.Bahse konu teklif onaylanmış bulunmaktadır. Öte yandan teslimat sürecinin hızlandırılması amacıyla sipariş FFY yerine kulelerin nihai alıcısı olan Almanya merkezli Enercon GmbH tarafından geçilmiştir. Bilindiği üzere Enercon GmbH dünyanın en büyük beş rüzgar enerji türbini üreticisinde yer almakta olup şirket onaylı tedarikçileri arasındadır.

VAKFN, VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’nin 21.12.2021 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04.01.2022 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

YBTAS, Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğu ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile T.Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı, ÇEİS’in, T.Çimse-İş’in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da gerçekleştirilmiştir.

YYGYO, 1 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere Ankamall AVM’nin yönetim firması Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonlandırılmıştır. Bu kapsamda Ankamall AVM’nin yönetimi için bağlı ortaklığı olan Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

ZOREN, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-3 Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 189,75 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu