Gündem

Piyasadan haberler

AKENR… Şirketin 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2020 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 AKSEN… Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

AKSEN… Kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

AKSUE… Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL dan 150.000.000.-TL na artırılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin, tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak üzere 07.05.2021 tarihinde yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 25.05.2021 tarihinde onaylanmış, 28.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

AKYHO… Şirket Yönetim Kurulu’nun 21.05.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirket tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 15.000.000,00 TL sermayeli SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilen salda tarım ve hayvancılık sanayi ve ticaret anonim şirketi’nin kuruluş işlemleri tamamlanmış, tescili 28 Mayıs 2021 tarih ve 10337 sayı numarasıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.05.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 20.000.000 TL sermayeli GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilen günpak enerji sanayi ve ticaret anonim şirketi’nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup 28.05.2021 tarih ve 10337 sayı numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

ASUZU… Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabilir net dönem karı bulunmadığından 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu Önerisi 695.286,15 TL ret oyuna karşılık 71.517.445,78 TL kabul oyu ve oyçokluğuyla ile kabul edildi.

AVGYO, METRO… Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı “Kargir Apartman” vasıflı taşınmazın ve içerisindeki 8 adet bağımsız bölüm sahibi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’den, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan 21.05.2021 tarih ve Özel 2021-0543 rapor numaralı gayrimenkul piyasa değer tespiti konulu değerleme raporunda bulunan tutar olan 2.575.000.-TL bedelle satın alınması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

AYES… Yönetim Kurulunun 28.05.2021 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden; İzmir fabrikasının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını karşılamak ve imalat girdi maliyetlerinde önemli bir tutar teşkil eden elektrik birim maliyetimizi düşürmek ve sürdürülebilir karlılığa katkı sağlamak amacıyla;. İzmir Kemalpaşada kurulu fabrika çatısı üzerine 1020 kWp (900 kW) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) alımı için anlaşılmıştır. Söz konusu alım, Yatırım Teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.

DAGI… Şirket, Mersin Sayapark Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 83 olmuştur.

DURDO… 06/01/2021 tarihinde yapılmış olunan ‘’Maddi Duran Varlık Alımı” bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton hattının Türkiye’ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağını ve kurulum aşamalarının ve tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran sonu gibi olacağı öngörülmüştü. Mevcut durumda, bu yeni hattın bölümlerinin Türkiye’ye gelişleri peyderpey tamamlanmakta olup, Haziran ayı içinde montajlarının başlayıp, Temmuz ayında da kurulumlarının tamamlanarak devreye alınacağı öngörülmektedir.

 ESEN, NATEN… Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli evraklar 16.04.2021 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusu yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2021 tarihli toplantısında Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin esas sözleşme tadili onaylanmıştır.

ESEN, NATEN… Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştı. Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp’dir. Bu satın almanın toplam bedeli 61.000.000 Euro (71.571.300 Dolar) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirketin kredi borçları kapatılmış, lisanslı santrale sahip 1 adet şirket 9,5 yıl vadeli 13.196.064 Euro kredi borcu ile devir alınmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirket için ortalama 5,5 yıl vade ile toplam 31.000.000 Euro kredi kullanılmış, kalan 16.803.936 Euro tutar öz kaynaklardan karşılanmıştır. Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir. Bu satın almanın tamamlanması ile birlikte, şirketin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03 MWp’ye ulaşmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin; yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir. Şirketin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve 27.05.2021 tarihli kap açıklamasında belirtildiği üzere YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücü yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

 GOZDE… Şirket tarafından KAP’a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklardan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH’ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu ve bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Rekabet Kurulu’nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem’e izin verilmesine karar verilmiş olup, Şirket hisselerinin devri, devir tarihinde hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.

GSRAY… “Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 28 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır.

HLGYO… Şirket Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda; Şirket portföyünde yer alan; Erzurum İli, Palandöken İlçesi 13511 ada; 1 ve 2 parsel ve 13512 ada; 1, 2, 3, 4 ve 6 parsel numaralı arsalar toplam 7.100.000,00 TL + KDV bedelle Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ne satılmıştır.

 ISMEN, IYM, AYDEM… Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş .’nin 19-22 Nisan 2021 tarihinde 9,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 29.04.2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 28.05.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

KAPLM… Şirket 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na teklif edilmesine ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

KAREL… Şirketin 29 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938668

KENT… Global Chipita S.A. Satınalması… Şirketin nihai ana ortak konumunda bulunan Mondéléz International Inc.’in, 26/05/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası’na yaptığı basın duyurusunda Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.’inin satın alınması için anlaşma imzalandı bilgisi verilmiştir. Söz konusu işlemle İlgili idari izin ve onay süreçleri devam etmekte olup gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

LKMNH… Hisse Geri Alımı… 28.05.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,90- 16,00- TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.05.2021 tarihi itibariyle %0,4 sınırına ulaşmıştır.

 OSTIM… Şirketin %100 sermayesine sahip olduğu Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. makina ve ekipman yatırımlarını tamamlamış olup 28 Mayıs 2021 tarihi itibari ile yapılan açılışla faaliyetlerine başlamıştır.

SNGYO… Bağlı Ortaklık Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı için SPK başvurusu yapılması… Bağlı ortaklık Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5’ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %30’unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

SASA… Şirket Yönetim Kurulunca yatırım bedeli tahmini 400 Milyon USD olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli Poy Üretim Tesisi yatırım kararı alınmış olup, yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısının yaklaşık 525 milyon USD civarında olması beklenmektedir.

SEK, SKBNK… Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Unvanlı İştirakin Halka Arz Başvurusu Hakkında… İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunun Şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kararı ile uygun görüldüğü ve İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu’na 25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye iletilen yazı ile; başvurunun Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri kapsamında olumsuz karşılanmasına karar verildiği, Şirketin paylarının halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart – 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı ve esas sözleşme hükümlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 SMART… Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi 28.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

SNKRN… Şirketin 28.05.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

TKFEN… İlgi açıklamalarda, bağlı ortaklıklardan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Bir süredir ön hazırlık çalışmaları devam eden ve nihai yatırım kararı alınmamış olan Proje ile ilgili olarak en son 20 Nisan 2021 tarihli açıklamada belirtilen, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada proje çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir.

TUPRS… Batman Rafinerisinde üretime ara verilmesi… Bölgesel bitüm ürünü talebinin düşüş göstermesi nedeniyle artan stoklarımızı daha optimal yönetebilmek için, Batman Rafinerisinde üretimimiz 3 Haziran 2021 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçici süre durdurulacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu