Gündem

Piyasadan haberler

AEFES… Şirketin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500,000,000 ABD Doları nominal değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin olarak, Şirket tedavüldeki ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943316

ASELS… ASELSAN A.Ş. ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.939.913 Avro + 1.767.865.305 TL tutarındaki opsiyon paketi 18/06/2021 tarihinde sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.

BOBET… Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş. firması arasında; Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş’nin İstanbul Halkalı’da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.(Söz konusu proje; yaklaşık 160.000 m2 inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.

GOZDE, PENTA… Şirket tarafından KAP’a yapılan 10.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerden Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (Penta) paylarının halka arzı neticesinde, sermaye artırımı ( 12.000.000 TL nominal değerli pay) ve ortak satışı (Şirkete ait 5.401.901 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği ve halka arzda Şirkete ait gerçekleşen 5.401.901 TL nominal değerli pay satışı sonrası Penta’daki pay oranının %27,04 olduğu duyurulmuştu. Penta paylarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.05.2021 – 15.06.2021 döneminde gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı işlemleri çerçevesinde Şirket hesabına toplam 2.259.528 TL nominal değerli pay satın alınmış olup son durumda Penta’daki pay oranı %32,21 olmuştur.

ITTFH… Bağlı Ortaklık Selva Gıda San. A.Ş. paylarının Halka Arzı 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde birim pay fiyatı 3,06 TL üzerinden “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halka Arz edilen payların tamamı satılmıştır.

OSTIM… Yönetim Kurulu 21.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin %66,53’lük kısmı Şirkete ait olan Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kalan %33,47’lik paylarını elinde bulunduran üçüncü şahıs ortaklar tarafından şirkete devredilmesi için hisse devri görüşmelerine başlanmasına, bu çerçevede firma değerinin hesaplanması için değerleme yaptırılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Şirketin Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında SPK tarafından onaylanan izahnamede sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. 04.05.2021 tarihinde KAP’ta yayınlanan açıklamasında öngörüldüğü üzere iştirak edilmesi planlanan firma ile protokol imzalanarak çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda iştirak edinilmesi planlanan şirketin hisselerinin tamamı için piyasa değeri 60.303.101 TL olarak hesaplanmıştır. Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarihli (bugün) toplantısında; -İştirak edilecek firmanın hisselerinin %50’si için 27.500.000 TL satın alma bedeli teklif edilmesine, -Şirketin devir bedeli olarak teklif ettiği tutarın kabul edilmesi durumunda, iştirak edilmesi için fiili ve hukuki girişimlerin başlatılmasına, -Şirketin hisselerinin kalan %50’si için finansal imkânı ve ticari kapasitesi uygun grup/kişilerle birlikte iştirak imkanlarının araştırılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., Çorum Belediye Başkanlığı tarafından 21.06.2021 tarihinde düzenlenen ”Yeni Belediye Hizmet Binası İkmal Yapım İşi ” ihalesine katılmıştır. 38.000.000,00TL teklif sunarak katılımcılar arasında 4. en düşük teklifi vermiştir.

POLTK… 11 Haziran 2021 tarihinde, Şirketin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH’nin 100% oranında ortağı olan Coventya Holding SAS’ın hisselerinin Amerika’da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse satışının birtakım hukuki süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması akabinde 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Element Solutions Inc. şirketinin Şirketin mevcut Yönetimi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, hisse devir süreçlerinin tamamlanmasını takiben SPK mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılarak, ilgili süreçler yürütülecektir.

 RTALB… Şirket kayıtlı sermaye tavanın 50.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili 21.06.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. SAFKR… Şirket yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 606.900 Euro tutarında yeni sipariş bağlantısı yapmıştır. Teslimatlar 2021 yılında tamamlanacaktır. Şirket yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 5.500.000 TL tutarında yeni sipariş bağlantısı yapmıştır. Teslimatlar 2021 yılında tamamlanacaktır.

RTALB… Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

 SAYAS… Bilindiği üzere Şirket ilişkili tarafı Ateş Çelik (Ateş Wind Power) ile Nisan 2018’de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde Ateş Wind Power’a rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamları başta olmak üzere muhtelif ürünler tedarik etmektedir. Ateş Wind Power tarafından Almanya merkezli Enercon GmbH’ın yeni geliştirdiği E138 EP3 E2 model türbinleri için üretime başlanmış olup bu yeni nesil türbinler için jeneratör kutup paketlerinin (İngilizce pole shoe) ve havalandırma ünitelerinin Şirket tarafından üretilmesine devam edilmesi üzerinde mutabakat sağlandığı ve bu çerçevede Şirketin 2021 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 4.400.000 EUR ciro elde etmesinin beklendiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bahse konu üretimler tamamlanmış olup dönem sonuna fatura edilmesi beklenmektedir. 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin karşılıklı görüşmeler devam etmektedir.

SNKRN… Şirketin 28.05.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır. 18.06.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısının ilgili gündem maddesine ilişkin alınan karar şu şekildedir: Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle; Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

TGSAS… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14,1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenen, şirkete ait mali tablolarda yer alan 4.407.604,40–TL tutarındaki net karının; -Şirketin oluşabilecek nakit ihtiyacının karşılanması ve ihracatın finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde olağanüstü yedek akçe olarak bırakılarak dağıtılmamasına -Bu yönde alınan kararın 2021 yılında gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TRILC… Rusya’da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır. TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve anlaşmasına istinaden AVİFAVİR( INN FAVIPIRAVIR ) isimli ilacın Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması yönünde hareket etmek ve işlemleri başlatmak üzere Power Of Attorney ( Exculusive Tam yetkililik belgesi ) almıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu