Gündem

Piyasadan haberler

AGHOL… Bağlı ortaklık AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 22.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 250.000 TL’lik şirket sermayesinin 83.150.000 TL artırılarak 83.400.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 83.350.000 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 50.000 TL’ye indirilmiştir. Bağlı ortaklık sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 48,5 milyon TL’lik kısmını Şirkete olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.

 AKYHO… 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL’den 500.000.000-TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’ nin ”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır.

ASELS… ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42.594.650,- Avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.

 ATATP… Şirket, Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu’nun oluşturulması ve şirketlerin kullanımına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda işbirliğinin ana unsurlarını içeren çerçeve sözleşmesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.

IHYAY… Bağlı ortaklık İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan izahnamenin onayı için bugün (22.06.2021) Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a başvuruda bulunmuştur. Bağlı ortaklığın hazırlamış olduğu taslak izahnamesi şirketin kurumsal internet adresi olan www.ihlashaberajansi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.terayatirim.com adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır.

 KLN, KLNMA… Banka Yönetim Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli kararı ile 1.800.000 TL tutarındaki sermayesine %100 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklık Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin nakden ve 1.200.000 TL tutarında artırılmak suretiyle 3.000.000 TL’na çıkarılması kapsamında, Banka tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına karar verilmiştir. MARKA… Şirket tarafından SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1”) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası 912.809 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolara göre vergi sonrası 1.637.469 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının 22.06.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesi yönetim kurulunun oy birliğiyle kabul edilmiştir. 22.06.2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi ile ilgili kararı oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

OMD, OSMEN… Genel Kurul şirket 2020 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’ nun teklifini onaylamıştır.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel üzerindeki 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2 deponun ofis dahil toplam 1.560 m2 depolama alanı “Kasem Toptan Gıda – Kasım Sezen”e 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 186.440-TL+KDV gelir elde edilecektir.

 SNKRN… Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ ile Öncü Metal Ltd Şti SNK-ÖNCÜ Adi iş ortaklığı kurmuşlardır. SNK-ÖNCÜ Adi ortaklığı ile Dicle Kök Enerji Yatırım AŞ Firmaları arasında toplam 26.293.846.33.- TL Bedel üzerinden şu sözleşme imzalanmıştır. Şanlıurfa 7.Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik tesis yapım işlerine dair toplam 26.293.846.33.- bedelli sözleşme 21.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye ait 249.265,66 TL değerindeki damga vergisi ödenmiştir. İşin tamamlanma süresi 150 takvim günüdür.

STK, TRMNK… Yönetim Kurulunun 15/06/2021 tarih 1008 sayılı kararı kapsamında, Şirket Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 180.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 15/06/2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

SUMAS… Şirketin 22/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35’i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 25.08.2021 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 TKFEN… Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan “Sülfür Geri Kazanım Ünitesi”ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam süresi 36 aydır. Proje bedeli 53.9 milyon USD ve 10.1 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

TRILC… Rusya’da yerleşik ChemRar Group Firması tarafından Rusya Yatırım fonu desteği ile geliştirilen , yapılan klinik çalışmalar neticesinde Covid 19 hastalığının tedavisinde %80 üzeri etkinliği kanıtlanmış olan , hastalık süresini 9 günden 4 güne kadar indiren ,favipiravir bazlı dünyada ilk onay alan avifavir ilacı için ;firmaya Rusya Otoritesi tarafından verilen yetkiye istinaden ürünün satışa sunulması İçin gerekli olan yüksek öncelik müracaatı T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılmıştır. Söz konusu ilaç Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış Covid 19 erişkin tedavi kılavuzunda yer alan tek tedavi seçeneğidir. Favipiravir virüslerin çoğalmasını önleyerek etki eden antiviral bir ilaçtır. Sadece Covid değil yeni ve yeniden ortaya çıkan influenza virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

TRILC… Rusya’da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.

CIMSA… 20.03.2019, 29.03.2019 ve 01.10.2020 tarihlerinde yapılan KAP açıklamalarında, İspanya’nın Valensiya şehrinde bulunan Bunol Beyaz Çimento Fabrikasının alım sürecine yönelik açıklamalar yapılmış ve en son aşamada ilgili rekabet kurumlarından alınan şartlı onayların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Söz konusu satın almada bahsi geçen şartlı onaylardaki koşullar tamamlanmış ve kapanış hazırlıklarına başlanılmıştır. Kapanışın ve satın almanın en geç 2021 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yine 01.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Şirketin ve ana ortak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir platform yaratma hedefi doğrultusunda yurt dışı iştiraklerden bazılarının Cimsa Sabanci Cement BV’ye satış yoluyla devredileceği duyurulmuştu. Bu çerçevede, Şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.’nun %100 payının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 23.074.945 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir. Bunol Beyaz Çimento Fabrikası, bu işlem sonucu %100 oranında Cimsa Sabanci Cement BV bağlı ortaklığı haline gelecek Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından satın alınacaktır. Şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket bağlı ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North Gmbh’ın %100 payının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.455.730 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir. Şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirket bağlı ortaklığı olan Cimsa Adriatico S.R.L’nin şirketin sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu