Gündem

Piyasadan haberler

BAGFS… 14.06.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) yaptığımız özel durum açıklamasında belirtildiği ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.06.2021 tarihinde denetim amacıyla alınan su numunesine dair analiz sonucu, henüz Şirkete bildirilmemiştir. Ayrıca, 09.06.2021 ve 12.06.2021 tarihlerinde aynı su çıkış noktalarının (denize deşarj noktaları) izlenmesi için Bakanlık’tan lisanslı BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz ve Laboratuvar Hiz. San. ve Ltd. Şti. tarafından analiz edilen şahit numunelere ait sonuçlar 23 Haziran 2021 tarihinde Şirkete bildirilmiştir. Analiz sonuçları ekte paylaşılmaktadır. Şahit numunelerden elde edilen analiz sonuçlarına göre, olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943904

DMSAS… Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.05.2021 tarihli toplantısında Bilecik İli Vezirhan Beldesi’nde bulunan fabrikada yapılması öngörülen yeni hat yatırımının henüz netlik kazanamamasından dolayı meşru çıkarların zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilmesi amacıyla SPK’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi gereği alınan erteleme kararının unsurlarının ortadan kalkması sebebiyle; Yönetim Kurulunun bugün (24.06.2021) yapılan toplantısında bina inşaatı dahil yaklaşık 8,2 milyon EUR maliyetli yeni döküm hattı yapılması, konu ile ilgili gerekli yasal izinler ve çalışmaların yapılması hususunda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesi kararı alınmıştır.

 GSDDE… Şirketin 23 Haziran 2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasının, Finansal Duran Varlık Edinimi olarak tekrar yayımlanması gereğidir. Şirketin 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Nehir Maritime Limited unvanlı ve 5.000 USD sermaye ile Marshall Adalarında kurulacak şirkete 1 USD nominal değerde 5.000 adet nama yazılı hisse karşılığı 5.000 USD ile iştirak etmesine karar verilmiştir.

 ISGSY… Şirketin 24 Haziran 2021 tarihli ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

 KAPLM… Şirket 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

KNFRT… Kar Payı Dağıtılmayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944011

KONTR… Şirket Yönetim Kurulunun, 24.06.2021 tarihindeki toplantısında; -Libya’da şu alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere şube açılmasına, a. İnşaat ve montaj, farklı tip ve boyutlarda karbon çelik borular ve polietilen kullanılarak gaz transfer ve dağıtım şebekelerinin kurulması, b. Yenilenebilir enerjiye bağlı olanlar da dahil olmak üzere elektrik üretim tesislerinin, farklı tiplerde alçak ve yüksek gerilim trafo merkezlerinin kurulması ve bakımı, c. Güç iletim kablo ağlarının kurulması ve bakımı, termal yöntemler, ozmoz ve yenilenebilir enerji kullanarak tuzdan arındırma tesisleri inşa etmek, -Söz konusu şube kuruluşu ve yönetimi için 250,000 Dinar bütçe ayrılmasına, söz konusu şubenin müdürü ve yardımcısının Libya uyruklu olarak belirlenmesine, bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirket genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkili kılınmasına bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

PENGD… Şirket Esas Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

A1CAP, ACP… Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Levazım Mahallesi Koru Sokağı No: 2 R3 Kule T242 Beşiktaş/İSTANBUL” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuruyu olumlu karşıladı.

NTGAZ… TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685,-TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 -TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek; -Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, -Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 -TL’nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98 -TL’nin böylelikle toplamda 32.500.000,-TL’nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına, kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

PENGD… Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 555.525 TL Dönem karı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı dağıtılmamasına, bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup 24.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. PNSUT, PINSU… Şirketin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, iştirak Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 94.762.708,45.-TL.na artırımında nakden arttırılan 50.000.000.-TL. sermayeye, rüçhan hakkımızı kullanarak 4.387.050,50.-TL. ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.

SELVA… Selva Gıda payları, 25/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 78.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.

TKFEN… İştiraklerden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olunan %50 oranındaki paylar tamamının toplam 25.250.000 ABD Doları/ yaklaşık 220 milyon TL bedelle satılmasına ilişkin anlaşma 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup, Rekabet Kurulu’nun satışa ilişkin onayı sonrasında işlem tamamlanacaktır. Bu satış işleminin şirketin vergi öncesi karına yaklaşık 125 milyon TL tutarında etkisi olacaktır.

“Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” hükümleri çerçevesinde sermayesinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu Isparta Yurt Yatırımları A.Ş. ve Masanda Turizm Yatırımları A.Ş.’yi kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.” Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık yayınlanan bülteninde, bu hafta 3 tane halka arzın onay aldığı yatırımcılara duyuruldu: Şirketlerin halka arz tarihi henüz duyurulmamakla birlikte;

-E-Data Teknoloji Pazarlama, 32.000.000 TL olan mevcut sermayesini 13.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile birlikte 45.000.000 TL’ye çıkartacak. Halka arza ilişkin taslak izahnamede dağıtım şeklinin eşit dağılım yöntemiyle halka arz edeceği biliniyor. Halka arz fiyatı 6 TL olarak belirlendi.

-VBT Yazılım: Şirketin 20 milyon TL mevcut sermayesinin 26 milyon TL’ye bedelli artırılması sırasında oluşan 6 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Birol Başaran’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Halka arzda satış fiyatı 12,48 TL olarak belirlendi.

-Kütahya Şeker Fabrikası: Şirket’in mevcut ortaklarından Kiler Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli 5.750.000 adet hamiline yazılı D grubu ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 5.750.000 TL nominal değerli 5.750.000 adet hamiline yazılı D grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu