Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH… 25.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olunan 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak; İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirket tarafından satın alınmasına, -Pay devrine konu Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Esas Sözleşmesinin 8.maddesi hükmü gereğince; SPK lisansına sahip bağımsız değerleme firmalarına yaptırılan değerleme çalışmaları sonucu, Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının tespit ettiği 493.812.507 TL (Dört Yüz Doksan Üç Milyon Sekiz Yüz On İki Bin Beş Yüz Yedi Türk Lirası), C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. firmasının tespit ettiği 520.230.460 TL (Beş Yüz Yirmi Milyon İki Yüz Otuz Bin Dört Yüz Altmış Türk Lirası) ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. firmasının tespit ettiği 505.859.116 TL (Beş Yüz Beş Milyon Sekiz Yüz On İki Bin Beş Yüz Yedi Türk Lirası) değerlerinin referans alınmasına, -Değerleme firmaları tarafından üç farklı değer tespit edildiği için, bu değerlerin aritmetik ortalaması olan 506.634.025 TL (Beş Yüz Altı Milyon Altı Yüz Otuz Dört Bin Yirmi Beş Türk Lirası) değerinin toplam şirket değeri olarak dikkate alınmasına ve bu toplam Şirket değeri üzerinden, pay devrine konu 4.600.000 adet C grubu ve 41.400.000 adet D grubu olmak üzere toplam 46.000.000 adet payın devir bedeli olarak tespit edilen 116.525.826 TL değer üzerinden uygulanacak, %20 oranında hisse devir bedeli iskontosu sonrası bulunan 93.220.661 TL toplam hisse devir bedeli karşılığında İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alınmasına, -Devir bedeli olan 93.220.661 TL ‘nin Şirketin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.’den olan ilişkili taraf finansal alacak tutardan mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

ALARK… Bağlı Ortaklık Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı’na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100’ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzalamıştır. İncelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisseleri gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacaktır.

 BUCIM… Şirketin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat ihalesi tamamlanmış olup, bu kapsamda CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

GLRYH… Şirketin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 5.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketin %49,98 oranında pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluş işlemleri 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

GSDHO… 25.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketçe SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %27,61 olarak gerçekleşmiştir.

 INFO, IYF… Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütülmekte olunan Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E), Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetleri söz konusu Şirketlerin talebi üzerine 28.06.2021 gün sonu itibarıyla sonlandırılacaktır.

IZFAS… 25 Mart 2020 tarihli şirket paylarının geri alım kararı gereğince; 25.06.2021 tarihinde 5,70 – 5,73 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay Şirket tarafından geri alınmıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 25.06.2021 tarihli toplantısında; danışman aracı kurum olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın değerlendirmesi de dikkate alınarak, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. finansal tabloları ve güncellenen mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ile halka arza ilişkin mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzı için gerekli şartların oluşmadığına ve bu sebeple söz konusu halka arz’dan şartların daha uygun olduğu bir dönemde yapılmak üzere şu an için vazgeçilmesine karar verilmiştir

IZMDC… 11.02.2021 tarihinde yapılmış olunan özel durum açıklamasında İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile “Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi” imzaladığı belirtilmişti.

NTHOL, MERIT… K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde; vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda “Kapalı Devre Turizm” faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 11’dir. Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler 5. Gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabileceklerdir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebileceklerdir. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır.

OMD, OSMEN… Genel Kurul şirketin 2020 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’ nun teklifini onaylamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944141

OSTIM… Şirketçe KAP’ta yapılan 04.05.2021 tarihli açıklamada, Ankara’da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalandığı ve protokol gereği işlemlerin 30.06.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerektiği kamuoyuna duyurulmuştu. 21.06.2021 tarihli Kap açıklamamızda, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre Şirketin piyasa değerinin 60.303.101 TL olarak hesaplandığı, Şirketin %50 hissesinin satın alınması için 27.500.000 TL’lik teklif verilmesinin uygun görüldüğü kamuoyuna duyurulmuştu. MEKSİS Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi’nin (Şirket) %50 oranındaki hisselerin satın alınması için verilen teklif hissedar tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede Şirket hisselerinin satın alınma süreci başlatılmış ve Rekabet Kurumu’na devir işleminin onaylanması talebiyle müracaatta bulunulmuştur. Satın alma bedelinin şirketin son açıklanan finansal tablolarındaki aktif toplamına oranı %9,55, şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı %35,23 olan Şirketle 25 Haziran 2021 tarihi itibarı ile yapılan Sözleşme ile Şirketin %50 oranındaki hissesinin, hisse sahibinden devralınması karşılığında 27.500.000 TL nakden ödenmiş, hisse senetleri fiziken devralınarak ortaklar pay defterine işlenmiştir. Devir işlemi Rekabet Kurumu’nun izin vermesi şartına bağlanmış olduğundan hisse devri için nakit ödenen tutar üzerine blokaj konulmuştur. Şirketin diğer %50 oranındaki hissesini satın alan Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. ile Hissedarlar Sözleşmesi imzalanmış ve Şirketin yönetimine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ayrıca Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş., Şirket adına devir işlemini Rekabet Kurumu’nun onaylamaması halinde, devre konu hisse senetlerini alacağına dair taahhüt vermiştir.

PENGD… Şirketin 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı ve onaylanan esas sözleşmenin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin değişiklik 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

 PRKME… Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut durum itibariyle linyit madenciliği faaliyetlerini rödovans usulüyle yürüttüğü Konya ilinin Ilgın İlçesi’nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait 1247 sicil numaralı IV. Grup (B) maden işletme ruhsatının 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan süresi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

PRKAB… “TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projelerine ait ihale değerlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığının ihaleye verdiği teklifin kabul edildiği öğrenilmişti. İhaleye ilişkin sözleşme taraflarca bugün (25.06.2021) imzalanmıştır. İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ İhale Adı: DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (HersekDilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi İhale Tutarı : 140.742.715,31 EUR + KDV Lot-1: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 750 gün Lot-2: 400 kV İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 780 gün

RHEAG… 25.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; yapılan incelemeler sonucu çevre dostu teknoloji alanında yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve projeyi gerçekleştirmek amacıyla Laska Teknoloji A.Ş.’ne 500.000 USD bedelle ve şirketin %5,55’ine kadar oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Şirketin 25.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye artırım kararı alımmış ve rüçhan haklarından feragat eden ortaklar olmuştur. Şirketin, 25.06.2021 tarihli ve 2021/ 10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında rüçhan haklarından feragat eden diğer ortakların da bu haklarının kullanım kararı alınmış ve şirkete olan 500.000 USD ve %5,55 olan taahhüt Yönetim Kurulu kararıyla 750.000 USD ve %7,50’ine kadar yükseltilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama “finansal duran varlık edinilmesi” başlığı altında ayrıca yapılacaktır.

SISE… Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24/06/2021 tarihli raporunda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam’) için yapılan değerlendirme sonucunda şirketin Kredi Notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak teyit ettiğini kamuya açıklamıştır. Fitch Ratings açıklamasında, Şişecam’ın dengeli risk profili ve güçlü sermaye yapısı ile faaliyet alanlarında geniş ürün yelpazesinin getirdiği çeşitlendirmeyle farklı coğrafyalarda, farklı makro ekonomik dinamikler sonucu elde ettiği yüksek kar ve düşük borç seviyelerini kuvvetli yönleri arasında belirterek, bağımsız derecelendirmesinin ‘bb+’ seviyesinde sabit kaldığına yer vermiştir.

 SAYAS… Ortaklığın net dönem karı (23.281.128 -4.503.976) = 18.777.152 Türk Lirası olup, bu tutarın 23.460 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 108.301 Türk liralık kısmı Diğer kapsamlı gelir tablosunu yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (18.777.152 -23.460 -108.301) = 18.645.391 Türk Lirası Tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu