Gündem

Piyasadan haberler

AKYHO… 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL’den 500.000.000-TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirketin 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’ nin ”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. 21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır. Şirketin 29/06/2021 Salı günü, saat 14:00’da 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’ nin ”Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.

AKYHO… Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, -Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL tutarında dönem zararı bulunduğu, -Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ” hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL tutarında geçmiş yıl zararının bulunduğu, -Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususları 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu’na teklif edilmiş, yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

ALMAD… Vergi Müfettişi tarafından Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilen Vergi İnceleme Raporlarına istinaden, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından söz konusu satışlardaki %8 ve %18 KDV oranları arasındaki % 10’luk farktan kaynaklanan KDV farkları ile ilgili, aylık dönemler halinde düzenlenen 32 adet Vergi/Ceza İhbarnamesi ve 2 adet Özel Usulsüzlük cezası ihbarnameleri şirkete tebliğ edilmiştir. Şirkete, 2016, 2017 ve 2018 yılları için Hasan Tahsin Vergi Dairesi, Çiğli Vergi Dairesi ve Çakabey Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından toplamda 34 adet olarak düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamelerindeki %8 ve %18 oranındaki % 10’luk KDV Farklarına ilişkin KDV vergi aslı tutarları toplamı 29.720.445,07 TL, Vergi Zıyaı Cezaları toplamı 41.036.260,54 TL ve Özel Usulsüzlük Cezaları toplamı 230.000 TL olup şirketin karşı karşıya kaldığı KDV vergi farkı tutarları ile Vergi Ziyaı Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Toplamı 70.986.705,61 TL’dir. Şirketin Vergi/Ceza İhbarnamelerinden kaynaklanan toplam 70.986.705,61 TL olan KDV Vergi Aslı, Vergi Ziyaı Cezaları ve Özel Usulsüzlük Cezalarına uygulanacak gecikme zammı ile beraber maruz kaldığı risk tutarı ise 92.697.864,30 TL seviyesindedir. Bu kapsamda 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında değerlendirilerek hesaplanan Vergi aslı ve Vergi Cezalarına ilişkin tutarlar, bu kanundan yararlanılması ve peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda 15.137.335,00 TL ödeme ile bertaraf edilebilecektir. Şirket, 34 adet Vergi Ceza İhbarnamesi ile maruz kaldığı toplam 92.697.864,30 TL tutarındaki (güncel) Vergi/Ceza Riskini, yargı yoluna başvurularak itiraz edilmesi sonucunda açılacak davanın kaybedilmesi riskine karşı ve 7326 sayılı kanunun sağladığı yaklaşık 77.560.529 TL ödeme avantajını da dikkate alarak yargı yoluna başvurmama kararı almış olup bu çerçevede 7326 Sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneği ile hesaplanan 15.137.335,00 TL’nin ödenerek risklerin kapatılması konusunda bugün itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine gerekli başvuru yapılmıştır. Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda çıkacak olan ödeme planlarının tutarı ve ödemeye ilişkin ayrıca bilgi verilecektir.

GEDIK… Yönetim Kurulunun 29.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Finar İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (“Finar”) 1.000.000 TL yatırım yapılarak %15 oranında iştirak edilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket CEO’su Onur Topaç yetkili kılınmıştır.

ASELS… Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince 197.390.996,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, – Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 17,54386 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54386) kısmının, (net 340.000.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 14,91228 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %14,91228) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına, – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, – Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Kasım 2021 tarihinde dağıtılmasına 46. Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

BIOEN… Bağlı ortaklık Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santrali için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.06.2021 tarihinde 1 adet 1,000 MWe kurulu güçte buhar türbini – generatör grubunun kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.

BMSCH… Manisa fabrikasının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını karşılamak ve imalat girdi maliyetlerinde önemli bir tutar teşkil eden elektrik birim maliyetini düşürmek ve faaliyet karlılığını arttırmak amacıyla; Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrika çatısı üzerine 657 kWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) alımı için fiyat teklifleri toplanmaktadır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviği ile yapılacaktır.

DOAS… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş olan, Şirketin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirak hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine “iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi” ile devir alınmasına ilişkin öneri pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

 ETYAT… Kar payı ödenecektir. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL): 0,0600000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL): 0,0600000

ETYAT… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

EUKYO… Kar payı ödenecektir. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL): 0,0575000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL): 0,0575000

EUKYO… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

 EUYO … Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

EUYO… Kar payı ödenecektir. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL): 0,0625000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL): 0,0625000

IEYHO… 19.03.2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan davalardan olan, 2015 yılında Işıklar Holding A.Ş.’nin Şirkette sahip olduğu A grubu payların Işıklar Holding A.Ş. ortaklarına satışına ilişkin Işıklar Holding yönetim kurulunun aldığı (aynı tarihlerde KAP’ta da duyurulan) 02.11.2015 ve 10.11.2015 tarihli yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespitine ve iptaline karar verilmesi talebiyle Işıklar Holding’in bir ortağının açtığı davada, ilk derece mahkemesince davanın kabulüne yönelik karar, istinaf mahkemesince iptal edilerek Işıklar Holding lehine davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinin kararına karşı davacı tarafça yapılan ve T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından görülen 2019/4741 esas no.lu temyiz başvurusu da Işıklar Holding lehine neticelenmiş, “ilk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda Bölge İdare Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 368/1 ve 371. Maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına” karar verilmiştir.

MEDTR… Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 7.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 34.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 02/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 28 TL/pay baz fiyat, “MEDTR.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MTRKS… Genel kurulda onaylanmış kar payı dağıtım tablosu sehven yanlış yazılan bir satırı düzeltilerek yeniden eklenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944904

MZHLD… Şirket, 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hakim ortağı olunan Egeplast A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.’den olan cari hesap alacağına mahsuben 54.225.633,42 TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.

 PAGYO… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. -Kar payı dağıtımı taksit sayısı ve tutarları temsilen girilmiş olup tarih taksit sayısı ve tarihi değişiklik arz edecektir. ilgili hususlar yönetim kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır.

PARSN… Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi’ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL ‘nin gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine, -Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:II 14.1 No’lu ‘’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K.mali tablolarında 185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

PARSN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Nisan 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5206 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21 Mayıs 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064042426 sayılı yazılarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

RTALB… COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirkete ait olan SARS CoV-2 N501Y Mutation Detection Kiti Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi’ne kaydı gerçekleşmiştir. DIAGNOVITAL®️ SARS-CoV-2 N501Y Mutasyon Tespit Kiti İnsan Ekstraksiyon Kontrolü (HEC) olarak görev yapan spesifik insan RNA dizisini ve yabanıl tip N501 SNP ile Y501 SNP’sini üç farklı kanalda saptamaktadır.

TACTR… 31.03.2021 tarihli Konsolide Finansal Raporlarda yer alan banka kredi borçları ile ilgili olarak şu gelişmeler gerçekleştirilmiştir. -Halkbank A.Ş’ye olan kredi borcu banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 31.10.2023 tarihine kadar taksitlendirilmiştir. -Vakıfbank A.Ş.’ye olan kredi borcu banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ilk taksit ödemesi gerçekleştirilmiş olup 31.07.2021 tarihinde kalan tutar ödenecektir. -Garanti Bankası A.Ş.’ye olan kredi borcu banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve teminatlandırmalar yapılarak 30.04.2022 tarihine kadar taksitlendirilmiştir. -Vergi Dairesi’ ne dolaylı ve dolaysız yollardan kaynaklı 525.287,07 -TL tutarındaki vergi borcu için “7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu” kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunulmuştur. Kısmi yapılandırmalar onaylanmıştır. -Sosyal Güvenlik Kurumuna olan toplam 147.155,80-TL tutarındaki borç “7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu” kapsamında yapılan başvuru 18 eşit taksit ve 36 ayda ödenmek üzere şu şekilde neticelenmiştir. İlk taksit ödemesi 01.11.2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu