Gündem

Piyasadan haberler

ARCLK… 17.05.2021 tarihli açıklamayı takiben, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin (“Whirlpool Global”) Türkiye’de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Arçelik A.Ş. bünyesine katılması amacıyla imzalanan pay alım satım sözleşmesine istinaden kapanış koşulları tamamlanmış olup; 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3 milyon Euro olarak hesaplanan hisse satın alma bedeli Whirlpool Global’e ödenerek devir işlemi tamamlanmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, Tedarik Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış olup Şirket’in kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır.

BMSCH… Şirketin İstanbul Gebze Şubesi Üretim Tesisi, büyük altyapı projelerindeki talebin karşılanması amacıyla üretimini 1 vardiyadan 3 vardiyaya çıkarmıştır. Böylece tonaj bazında aylık ortalama 450 ton olan üretimin aylık 1200 tona çıkması planlanmaktadır.

DGKLB… Şirketin, 2020 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançolarda 25.752.988 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda 1.238.505 TL net dönem karı mevcuttur. Yönetim Kurulunun 30.06.2021 tarih 2021/43 sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

DGKLB… Şirket, COVİD – 19 pandemisi ile değişen tüketici tercihlerine yönelik e-ticaret satış kanallarını büyüterek yaklaşık 1.000.000 TL ile bu alanda destekleme yatırımları yapmıştır. Bu kapsamda yapılan yatırımla alt markaların online platformlarda yurt dışı bayilikler verebilmesi mümkün kılınmıştır. Tüm bu yatırımlar neticesinde Doğtaş markamız ve Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde Doğtaş markalı ürünlere yeni bir satış kanalı eklenmiştir. Yurtdışı bayiler aracılığı ile gerçekleştirilen online satış performanslarına bağlı olarak; Amerika Birleşik Devletlerinde (New York, New Jersey) ve Senegal’de perakende satış mağazaları açılması hedeflenmektedir.

GEDZA… ‘’2020 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 25.660.926 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 17.316.673,30 TL’dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olan yasal sınıra ulaşmış olması nedeniyle yasal karşılık ayrılmayacaktır. – Şirketin; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklara %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net Kârından 11.664.000, TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na Esas Sözleşmenin ‘’Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.

GLRYH… Bağlı ortaklık A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., büyüyen faaliyetlerinin gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul’da bulunan Levent Plaza’da, 19.500.000 TL satış bedeliyle ofis satın almış olup, söz konusu ofisin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin merkez binası olarak kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin mevcut merkez adresi Beybi Giz Plaza Meydan Sokak N 1 Kat: 2 D: 5-6 Maslak / İstanbul adresinden, yeni merkez binasına taşınma işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken bildirimler ve konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

GRNYO… Şirketin 30.06.2021 tarihli Genel kurulunda; 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; -Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılmasına, -Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, -Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Gündemin 8. maddesinde: 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL’nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

INVEO, GEDIK… Inveo Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklama ile kamuoyuna duyurulmuştu. 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Danışma Kurulu oluşturulduğu ve Demet Özdemir, Bora Oruç ve Onur Topaç’ın kurul üyeleri olarak yetkilendirildiğini, 06.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Önder Halisdemir’in Finansal Hizmetler Grubu Başkanı ve Danışma Kurulu üyesi olarak bünyemizde göreve başladığını ve yatırım bankası kurma çalışmalarını yöneteceği açıklanmıştı. Şirketin kaynaklarını, projeksiyonunu ve geçmiş dönem faaliyet raporunu da değerlendirerek gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda bankacılık alanında faaliyet gösterecek bir şirkette hissedar olunmasının Şirkete gerek finansal açıdan gerekse itibar açısından yarar sağlayacağı değerlendirilerek, Yönetim Kurulunun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile; – Şirket Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin hissedarı olacağı, 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası’ nın %74,999 oranında hissesine sahip olunmasına, – Gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 224.997.000 TL nakit bedel ile katılınmasına, bu nedenle bankacılık mevzuatı gereğince kurucuların sunması gereken evrakın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunulmasına, söz konusu başvuru için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesine ve yetkili tüm otoritelere başvurulmasına, bu iş için gerekli her türlü doküman ve sözleşmenin Şirketçe imzalanmasına, banka kuruluş izni için gerekli başvuruların yapılmasına, tüm bu hususlarda Şirketi Erhan Topaç ve Onur Topaç’ın temsil etmesine ve adı geçenlerin bu yetkiler hususunda dilediği üçüncü kişileri kısmen ya da tamamen tevkil edebilmesine karar verilmiştir.

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; 06.01.2021 tarihinde ilk yatırımını gerçekleştirilen BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (Boğaziçi Ventures) 2016’da kurulmuştur. Kariyerleri teknoloji girişimciliği üzerine inşa edilen deneyimli ekibin kurucuları olduğu Boğaziçi Ventures’ın misyonu geleneksel sermayenin gücünü ve deneyimini, yenilikçi ve yetenekli teknoloji girişimleriyle birleştirip girişim ekosisteminin sürekliliğini sağlamaktır. İlk Yatırım Tarihi: 06.01.2021 Toplam Yatırım Miktarı: 6.000.000,00 TL Ortaklık Payı: %20 Yönetim Kurulu’nun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, İştirak, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.

ITTFH, ADESE… Şirket ile Burgan Bank A.Ş. arasında 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 20.381.000 TL. tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 31.08 2021 tarihine uzatılmıştır.

 ITTFH, SELVA… Bağlı ortaklık Selva Gıda San. A.Ş. ‘nin Halka arzına ilişkin olarak Halka Arz tarihindeki Selva Gıda San. A.Ş.’ ye olan ilişkili taraf borcunun tamamının, Halka Arz gelirinin Şirket hesaplarına girişini izleyen 2 iş günü içerisinde kapatılacağına yönelik taahhüt çerçevesinde, 30.06.2021 (Bugün) tarihinde Selva Gıda San. A.Ş. ‘ye olan 39.232.881 TL ilişkili taraf finansal borç tutarının tamamı nakden ve defaten ödenerek kapatılmıştır.

KAREL… Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişi ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı 30 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KLGYO… Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde revize edilerek uzatılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

KLGYO… Şirketin 30.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 12.910.000,00 TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 54.189.491,75 TL net dönem zararı ile gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 54.189.491,75 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

MEPET… Şirket bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu’nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC’ ye ait olan Metrocity AVM’nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD’dir. Bağlı ortaklığın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3’lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır.

MEPET… Şirket bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu’nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC’ ye ait olan Metrocity AVM’nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD’dir. Bağlı ortaklığın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3’lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır.

METRO… Şirket bağlı ortaklığı METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC Yönetim Kurulu’nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC ‘ ya ait olan Euphoria Hotel’in Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 4.574.447 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 68.616.711 USD’dir. Bağlı ortaklığın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3’lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 66.558.209 USD olarak hesaplanmaktadır.

MTRKS… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak, şu hususu karar altına almıştır. 25.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar doğrultusunda, dağıtılmasına karar verilen net 5.000.000 TL tutarındaki karın, 05.07.2021 tarihinde ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 MZHLD, EPLAS… Şirket, 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hakim ortağı olunan Egeplast A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.’den olan cari hesap alacağına mahsuben 54.225.633,42 TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.

NETAS… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

ORGE… Şirketin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesi’nin 4 istasyon ve ana hat tünellerinin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.675.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

PEKGY… Şirket ortaklarından Sn. Ayşegül Peker Şirket bedelli sermaye artırım sürecinde, toplam 69.845.432,92 TL’lik rüçhan haklarını kullandığını ve rüçhan hakkı kullanımlarının tamamlandığını şirkete bildirilmiştir.

PRKME… Şirket nezdinde Vergi Denetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda tarafımıza 65.537,19 TL kurumlar vergisi ve 3.024.346,42 TL katma değer vergisi vergi aslı re’sen tarh edilmiş olup ayrıca toplamda 4.634.825,43 TL vergi zıyaı cezası ile 120.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Söz konusu cezalı tarhiyatlara karşı Şirketçe 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek-1’inci maddesi uyarınca tarhiyat sonrası uzlaşma ile 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun da dahil olmak üzere her türlü yasal haklar saklı tutularak gerekli başvurular yapılacak, yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Şirketçe ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Bu kapsamda, 7326 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek hesaplanan vergi aslı ve vergi cezalarına ilişkin tutarlar, bu kanundan yararlanılması ve peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda yaklaşık 1.685.000 TL ödeme ile bertaraf edilebilecektir.

RHEAG… 23.12.2020, 04.03.2021, 25.03.2021 ve 25.06.2021 tarihli özel durum açıklamada belirtildiği üzere; Laska Teknoloji A.Ş.nin 25.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 54.694,62.- TL olan ödenmiş sermayesi 8.861,32.- TL nakit artırılmak suretiyle 63.555,94.- TL’na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklardan bir kısmının rüçhan haklarından feragat etmeleri sonucu rüçhan haklarının Şirkete kullandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketin katılımı geçerlilik kazanacak olup 4.766,70 TL.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 30.06.2021 tarihinde Laska Teknoloji A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödenilen tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Diğer ortaklarla imzalanan “Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile” sahip olunan D Grubu paylara, şirketin dört kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.

TBORG… Şirket kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliği hususu 30 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

TBORG… Şirket Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul’da kabul edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945217

TRILC… Esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 48.743,45 TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra 33.281.265,55 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 926.125,55 TL dir. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

ULKER… Şirket 30 Haziran 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. tarafından, başta en büyük kategorimiz olan çikolata işimizde üst düzey sinerji yaratacak ve şirketin stratejik ve karlı büyümesine değer katacak Önem Gıda A.Ş’nin paylarının tamamının dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. (“Holding”)’den satın alınması (“İşlem”) konusunda Holding ile görüşmelere başlanılmasına ve ilgili mevzuat kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bir kuruluşa değerlemesinin yaptırılması suretiyle, hazırlanacak rapor çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 KRVGD… 05.05.2021 tarihli KAP bildiriminde belirtildiği üzere Şirket; gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla %100 iştiraki olan İsveç’te kurulu Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity Management S.A. (“WEM”) ve diğer ilişkili taraflar (“azınlık hissedarlar”) ile Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (“ZPC Otmuchów”)’nın ve ZPC Otmuchów’un iştiraki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. (“PWC Odra”)’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalamıştı. 05.05.2021 tarihi sonrasında WEM ve azınlık hissedarların ZPC Otmuchów’daki %64,93’lük hissesi yeni kurulmuş olan Tornellon Investments isimli şirkete devredildi. 30.06.2021 tarihinde Kervan Gıda’nın %100 iştiraki Kervan International AB, Tornellon Investments’ın %100 hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın %26,95’lik hissesini satın almıştır ve bu tarihte kapanış işlemleri tamamlanmıştır. ZPC Otmuchów’daki hisseler 23,5 milyon Avro %100 şirket değeri üzerinden satın alınmış olup %64,93’lük kısmı için 13.258.093,63 Avro ödenmiştir. PWC Odra’nın %26,95’lik hissesinin alımı 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Toplam ödenen bedel 17.058.093,63 Avro olmuştur. ZPC Otmuchów ve PWC Odra yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimini ve satışını yapmaktadır. Şirket yumuşak şeker kategorisinde Polonya’da %38’lik üretici payı ile pazar lideridir. Devralınacak şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro seviyesindedir. 2021 yılı ilk çeyrek net satış geliri ise 14,4 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Şirketlerin 600’den fazla çalışanı ve 4 tane üretim tesisi bulunmaktadır. Bu üretim tesislerindeki yıllık üretim kapasitesi 37.707 tondur. Satın alım işlemi ile birlikte Kervan Gıda’nın 72.300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık %52 oranında artmıştır. Şirketin bu satın alımdaki geleceğe yönelik stratejik hedefleri; satın alınan şirketlerin %48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırarak ve operasyonel verimlilik sağlayarak karlılığı yükseltmek, Bebeto markasının Avrupa modern kanalındaki etkinliğini artırmak ve know-how aktarımı ile katma değerli ürün gamını genişletmektir. ZPC Otmuchów halka açık bir şirket olduğu için Polonya Sermaye Piyasası uygulamalarına göre Kervan Gıda, 3 ay içinde ZPC Otmuchów’daki toplam hissedarlığını %66’ya çıkartmak üzere %1,07’lik hisse alımı için kalan hissedarlara zorunlu pay alım teklifi yapmakla yükümlüdür.

 DAGI… Şirketin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibariyle sona ermektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu