Gündem

Piyasadan haberler

ARCLK… Şirket Yönetim Kurulu tarafından; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösteren sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Arçelik A.Ş’nin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; · Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, · Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10’una karşılık gelen 67.572.820,50.-TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757.282.050 adet pay) olarak belirlenmesine, · Geri alım için ayrılacak fonun, 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine, · Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

ARCLK… 16.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli açıklamaları takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. (“HGLS”) ile oluşturulacak ortaklık projesi kapsamında Hollanda’da kurulan “Hitachi Home Appliances Netherland B.V.” (JV) şirketinin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi’nde belirtilen ön şartların önemli bir kısmı bugün tamamlanmıştır. Taraflarca, Çin’deki HGLS iştiraklerinin JV’ye devrine ilişkin tescil işlemlerinin henüz tamamlanmaması sebebiyle, satın alma bedelinin 75 Milyon USD tutarındaki kısmının bir yeddi emin hesaba konulması ve 8 hafta içinde tamamlanması beklenen söz konusu tescil işlemlerini takiben yeddi eminde bulunan tutarın HGLS’ye ödenmesi koşuluyla kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Tescil işlemlerinin belirtilen 8 haftalık süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, yeddi eminde bulunan tutarın Arçelik A.Ş.’ye iadesi gerçekleşecek olup, tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası ilgili tutar HGLS’ye ödenecektir. Satın alma bedeli HGLS tarafından sağlanan 30.06.2021 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden, nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra 343.024.730 USD olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi sonrasında kesinleşen tutarlara ve azınlık paylarının değerindeki değişikliklere göre nihai fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle toplam Hisse Satın Alma bedelinin 268.024.730 USD tutarındaki kısmı HGLS’e ödenmiş, 75.000.000 USD tutarındaki kısmı ise yeddi emin hesaba aktarılmış ve hisse devri tamamlanmıştır. Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış, ortak girişim şirketinin unvanı “Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.” olarak tadil edilmiştir. Gelinen aşamada işlem, HGLS’nin Tayland ve Çin’de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’daki dokuz satış şirketini içermekte olup ayrıca, Şirket faaliyetlerinin yönetimi için Tayland’da yeni bir operasyon merkezi şirket kurulacaktır.

 ASUZU… Moldova Kişinev Belediyesi’nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye Şirket tarafından verilen teklifin kazanan teklif olduğu, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna duyurulmuştu. 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.

AVGYO… Yönetim Kurulu, Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak aylık 3.000 TL+ kdv bedelle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş’ye kiraya verilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu, Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2(iki) aylığına 5.500+kdv bedelle Ahmet Pulatoğlu’na kiraya verilmesine karar vermiştir.

CEMAS… Yönetim Kurulunun 30.06.2021 tarihli toplantısında şu kararı almıştır. Bağlı ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.’de sahibi olunan B grubu nama yazılı hisselerden 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal bedelli kısmının, her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte toplam 10.000.000 TL bedel karşılığında HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ve hisse satışıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.

BERA… Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından; İşveren Aksüs yapı ve Entegre Atık İşletmeleri San. Tic. A.Ş, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çirçir Mahallesi, F21 Pafta, 768 ada, 27 parselde bulunan YENİ EYÜP EVLERİ projesi PVC Doğrama imalatları (KÖR KASA DAHİL) işi için 2.480.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.

 BERA… Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından; İşveren Eurocon İnşaat Yatırım A.Ş. Astay Yapı Enerji A.Ş. İş Ortaklığı , Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Adet Konut , 10 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre düzenleme İşine Ait Pvc Doğrama işleri (körkasa dahil) için 10.750.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.

BERA… Holding iştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarından bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile birlikte bu gün (01.07.2021) Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul A.Ş.’ne müracaatta bulunulmuştur.

BEYAZ… Şirket 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolara göre ortaya çıkan 36.019.953,61 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda; -12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan şekli ile, 2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953,61 TL’lik dağıtılabilir dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL brüt, 7.654.240,14 TL ‘sının net pay başına brüt 0,09033 TL ve net 0,07678 TL olmak üzere ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, -Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, -Nakit kar payının 05 Temmuz 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

DARDL… İktisadi bütünlük içerisindeki varlıkları devralınacak G.Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2 milyon euro tutar ile borçlusu bulunduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirket arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis firmasından olan alacaklarının teminatları ile beraber tarafımıza 6 milyon Euro ödeme karşılığında devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşması imzaya açılmış ve imza edilmiştir.

 DOAS… Irak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Volkswagen Binek, Audi ve Volkswagen Ticari markalı araçların ithalatı, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde bulunan bağlı ortaklık D-Auto LLC, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmıştır. Distribütörlük faaliyetlerini sonlandırılması ile birlikte Irak Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre Erbil merkezli olarak kurulmuş bulunan ve şirketin, %100 hissedarı olduğu bağlı ortaklığı “D-Auto Limited Liability Company” unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlanılacak ve gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.

DOAS, VDFAS… Şirketin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirak hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine “iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi” ile devir alınmasına ilişkin süreç; 29.06.2021 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 01.07.2021 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.

 EDATA… E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.’nin (Şirket) 13.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 6 TL/pay baz fiyat, EDATA.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (Avangart İstanbul), 7752 Ada 4 Parsel A1, A2, A3, B1, B2, C, D, G Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri ve Sözleşme Kapsamında Olan Ada Dışı İmar Yolları ve Bu Yollara Ait Altyapıların (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.

EKIZ… Şirket Yönetim Kurulunun 01.07.2021 tarihli 2021-10 sayılı aldığı karar uyarınca; Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 2.777.755,39-TL. “Net Dönem Zararı, “SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“II-14.1”) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre; 196.176.-TL “Net Dönem Karı” oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 04.08.2021 tarihinde yapılacak toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

ESEN, NATEN… T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için toplam 1000 MWe bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarından, Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Margün”) kazanmış olduğu toplam 105 MWe (Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi (“Sözleşme”) 1 Temmuz 2021 tarihinde İdare ile Margün arasında imzalanmış olup, süreç başlamıştır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için verilecek Lisans süresi 30 (otuz) yıldır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir Güneş Enerjisi Santrali için ödemeler, Sözleşme imza tarihinden itibaren ilk 15 yıl boyunca ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatları” üzerinden YEKDEM kapsamında yapılacaktır. 105 MWe GES kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır. Şirketin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 MWp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücün yaklaşık %400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

FMIZP… Şirketin hakim ortağı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.’nin pay sahibi Simed Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleşen ve 30.06.2021 tarihinde tescil edilen tam bölünme işlemi neticesinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 311265-5 sicil numarası ile kayıtlı, Yeni Marmara Motorlu Vasıtalar İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, hakim ortağı olan Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş’nin %49,999998 oranında pay sahibi olmuştur.

GEREL… Şirketin 04.12.2020 ve 08.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarına istinaden, Şirketin Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.03.2021- 28.02.2023 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 01.07.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

JANTS… Şirketin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında artan iş hacimleri önümüzdeki dönemlerde karşılayabilmek için yaklaşık 50.000.000 TL tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı yatırımı yapılmasına, bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına ve bu yatırım ile kapasitenin % 15 artırılmasına karar verilmiştir.

KCHOL… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş’nin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde; a) Esas sözleşmenin 10’uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine, c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket’in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine, d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

KENT… 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin nihai ana ortak konumunda bulunan Mondéléz International Inc. tarafından Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.’nın satın alınması için anlaşma imzalandığı; söz konusu işlem ile ilgili idari izin ve onay süreçleri devam ettiği ve gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti. Bu kapsamda, Mondelēz International Inc.’dan öğrenildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelēz Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu satın alma işleminin geçerliliği ve kapanışı, Rekabet Kurulu’nun onayı ve kapanış ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.

MEDTR… Meditera Tıbbi Malzeme payları, 02/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 34.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

OZRDN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlarda dönem net zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.

RHEAG… Şirketin 29.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; ERIH Enerji Üretim Ticaret A.Ş ‘nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- TL tutarında emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Şirket en kısa sürede bu sermaye artırımını gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri alacaktır. Şirketin yeni sermayesi pay oranının %25 den az olmamak üzere yeniden belirlenecektir. Bu tutarlar %30 ve 6.100.000.- na kadar yükseltilebilecektir. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda taahhüt olan 5.100.000 TL sermaye artırımına mahsuben sermaye avansı olarak 29.06.2021 tarihinde itibariyle ödenmiştir. 2008 yılında kurulan ve Avrupa Enerji Borsaları ve OTC (Tezğahüstü) piyasalarda enerji emtialarının ticaretiyle faaliyetlerine başlayan ERIH, bugün bu faaliyetlerinin yanısıra, 4 kıtada 9 ülkede geliştirmeye devam ettiği rüzgar ve güneş enerjisi yatırım projeleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye yansıra Yunanistan, Romanya, Endonezya,Tanzanya , Malawi ve Gine’de enerji yatırım çalışmaları bulunmaktadır. ERIH, Sahra Altı Afrika’nın 5 ülkesinde devam eden ve elektriğin bulunmadığı yerleşim yerlerine Güneş enerjisinden elektrik üretimi, depolanma ve dağıtım yatırım projelerini geliştiren ERIH, bu projelerin en kritik konusu olan enerji depolanması konularında stratejik bir kararla diğer iştirak Batkon Batarya Teknolojileri A.Ş’ye geçen hafta yatırım yapmıştır. Böylece daha güçlü bir sinerji yaratma imkanı doğmuştur. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama “finansal duran varlık edinilmesi başlığı altında ayrıca yapılacaktır.

SILVR… Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Nisan 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 1.892.300,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

ULUUN… Şirketin kendi paylarının geri alımı hakkında… 1. Şirketin Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II‐22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına, 2. Geri alım programının unsurları; a. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi. b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet d. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında e. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi; 3 . Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına, 4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine, 5. Geri alım için azami 35.000.000,00 TL’nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına, 6. Yürütülecek geri alım programının şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 01.07.2021 tarihinde 4.72-4.75 fiyatları arasında toplam 200.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

Onaylanan Halka Arzlar

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş: Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 45,0 milyon TL olan sermayesinin 55,0 milyon TL’ye artırımı sırasında oluşan 10 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Orhun Kartal’ın sahip olduğu 5 milyon TL hamiline yazılı B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş: Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 12,0 milyon TL olan sermayesinin 19,8 milyon TL’ye artırımı sırasında oluşan 7,8 milyon TL pay satılacak. Halka arzda satış fiyatı 9,90 TL olarak belirlendi.

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş : Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 45,48 milyon TL olan sermayesinin 54,3 milyon TL’ye artırımı sırasında oluşan 8,82 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Efrayim Kebudi’nin sahip olduğu 654.000 TL nominal değerli, Daryo Kebudi’nin sahip olduğu 654.000 TL nominal değerli, Azra Kebudi’nin sahip olduğu 654.000 TL nominal değerli, Batina Halyo’nun sahip olduğu 109.000 TL nominal değerli ve Nora Karakaş Küçükberberyan’ın sahip olduğu 109.000 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı payların satışı gerçekleştirilecek. Halka arzda satış fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu