Gündem

Piyasadan haberler

ARSAN… Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolara göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul’ca onaylanan Kar Dağıtım politikası gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BIOEN… Hibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yayınlanmış olan elektrik piyasasında ön lisans veya lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar a 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında Şirket bünyesinde mevcut 11 tesiste yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığını kamuoyuna duyurulmuştur.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, “İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Düşler Vadisi) kapsamında, 3202 Parselde yer alan 624 adet konut kullanımlı bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 13.07.2021 tarihinde alınmıştır.

 GEDZA… Şirket Yönetim Kurulu’nun 13.07.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile Gediz Belediyesi kuruluşu olan ve mülkiyeti Gediz Termal Turizm Tic. San. Ltd. Şti’ne ait arsa vasfında ki Kütahya ili Gediz İlçesi Ergenekon mahallesi sınırları içerisinde kalan 952 ve 953 ada nolu 853,03 m2 ve 778,61 m2 iki adet taşınmaz toplam 2.908.700,00 TL (KDV dahil) bedel ile açık artırma sonucunda satın alınmıştır. İhale şartnamesine uygun olarak bedelin peşinatı ödenmiş ve kalanı her ay olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.

MERIT… Yönetim Kurulunun bugün yapmış olduğu toplantısında, sunulan Kar Dağıtım Tablosunda görüleceği üzere, Şirketin TMS’ye göre düzenlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal tablolarında 2.439.820 TL, yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise 2.107.946,34 TL net kar elde edilmiştir. Hem TMS’ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda hem de yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolara Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır. Mevcut karın dağıtılmayarak, şirket bünyesinde bırakılmasına, Yönetim Kurulunun Olağan Genel Kurul’a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 NTHOL… Yönetim Kurulunun bugün yapmış olduğu toplantısında, Kar Dağıtım Tablosunda görüleceği üzere, Şirketin, TMS’ye göre düzenlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi konsolide finansal tablolarında 489.512.668 TL tutarında zarar edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında ise 250.204.440,84 TL tutarında zarar edilmiş olup 316.343.145,51 TL tutarında geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Şirketin hem TMS’ye göre düzenlenen finansal tablolarında hem de yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulunun Olağan Genel Kurul’a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunamayacağı oybirliği ile kabul edilmiştir.

PARSN… Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmış olup; ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

PSDTC… Şirketin sahip olduğu 24.07.2019 tarih ve 19/35/OKS/0146 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 08.07.2021 tarih ve 21/35/OKS/0181 numaralı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 09.07.2021 tarih 65474140 sayılı yazısı ekinde 13.07.2021 tarihinde bugün teslim alınmıştır.

SEKUR… Şirket Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kâr etmiş olup, Şirketin kâr dağıtım politikası, dikkate alınarak, 2020 yılı için kâr dağıtılmamasının, yasal kayıtlara göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu