Gündem

Piyasadan haberler

ALARK… Bağlı Ortaklık Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. – Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi’nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA) tarafından açılmış olan, “Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi” ihalesine verdiği teklif, işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklanmıştır.

ALMAD… SPK Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15-1) 23.maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan davanın reddine karar verilmiş olup, karar istinaf edilecektir.

ALMAD… Yönetim Kurulunun 18.06.2021 tarihli kararına istinaden; Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin dönem kârının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılması ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmaması teklifi oylandı ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

AVGYO… Şirket bağlı ortaklığı Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC’nin Yönetim Kurulu’nun 15.07.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC’ye ait olan Metro City 108 Apartments’ın Çin menşeli LIXIN LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 5 yıl+ 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl süre ile yıllık brüt 858.000 USD olmak üzere 10 yıl toplamı brüt 8.580.000 USD’ dir. Bağlı ortaklığın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3 ‘lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 10 yıl sonunda elde edeceği net geliri 8.322.600 USD olarak hesaplanmaktadır.

AVISA… Şirketin 01.01.2021 -30.06.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 833.567.843 TL, hayat dışı 27.022.420 TL olmak üzere toplam 860.590.263 TL olarak gerçekleşmiştir.

BRISA… Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle , İzmit fabrikada 16.07.2021 Cuma günü saat 00.00’den itibaren 29.07.2021 Cuma günü Saat 23.59’a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

BRSAN… Dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2018 yılında çelik ithalatı yapan, aralarında Borusan Mannesmann’ın da yer aldığı Türk şirketlerine Section 232 adı verilen yüzde 25-50 oranında vergi zammı yapmış, açılan davalar neticesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türkiye’den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş, bu karar doğrultusunda şirket ABD gümrük otoritesinden ödediği vergileri tahsil etmiştir.

BTCIM… Şirketin 02.04.2021 tarihinde “Şirketin Payları Hakkında” konu özeti ile yapmış olduğu özel durum açıklaması kapsamında; Şirket pay sahiplerinden; Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz’a ait toplam %30,0247 ‘lik hisselerinin devir alınması hakkında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin 17.04.2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu başvuru sonucunda, Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği hususu bugün Rekabet Kurumunun sitesinde yayımlanmıştır.

CIMSA… 22.06.2021 tarihinde Finansal Duran Varlık Satışı bildirimleri üzerinden açıklanan Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin Cimsa Sabanci Cement BV’ye satışına ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

 DGKLB… Yönetim Kurulunun 27.04.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla; Senegal’de “Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti” unvanlı 1.000.000 CFA (XOF) ödenmiş sermayeli, bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri Senegal’de tamamlanmıştır.

EDIP… 04.05.2021 tarihinde yapılan açıklama ile, Lüleburgaz Tesislerin bir bütün halinde satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gelinen aşamada, alıcı firma ile tamamı tapuda devir işlemi ile aynı anda peşin ödenmek kaydıyla KDV dahil toplam 70.174.270 TL’na anlaşma sağlanmış olup, tapu devir işlemleri için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Satış işleminin tapuda gerçekleşmesinin ardından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

EKGYO… Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2021 tarihleri itibariyle, toplam 5.238.484.157 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 412.307 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.583 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 652.909.848,58 TL (KDV hariç) değerindeki 282 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarı ile açıklanmış olunan 2021 ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedef olan 4.42 milyar TL’yi %18 oranında aşıldığı görülmektedir.

ERM, EUHOL… Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Tebliğ III.39.1 ilgili hükümlerine istinaden 16.06.2016 ve 21.06.2017 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda şirket tarafından yapılan başvurular ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı neticesinde aracılık faaliyetleri 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 01.07.2018 tarihine kadar 2 (İki) yıl süre geçici durdurulmuştu. 01.07.2018 tarihine kadar durdurulan faaliyetlere tekrar başlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 26.06.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuş, bu yazıya istinaden cevap verilmemesi neticesinde başvuru 17.12.2018 tarihinde tekrarlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2019 tarihli yazısı ile şirketin faaliyete başlama başvurusu reddedilmiş, geçici kapalılık halinin devam etmesi yönünde karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2019 tarihli yazısına istinaden kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesine verilen 06/03/2020 tarih ve E:2019/300, K:2020/616 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun kabulü edilmesi yönündeki karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nin E:2020/1368, K: 2021/1122 sayılı kararı ile bozulmuş ve şirket lehine sonuçlanmış, ilgili mahkeme kararı bugün(14.07.2021) şirkete tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararı gereğince şirket aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere gerekli hazırlıkları yaparak Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edecektir.

 ESCOM… Bağlı Ortaklık Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş’nin 5 milyon TL Şirket değerlemesi ile 19.08.2020 tarihinde %5, 8 Şubat 2021 tarihlerinde %5 olmak üzere toplam %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 65.100.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklık Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarına mevcut payını korumak üzere katılım sağlamıştır. Geliştirdiği patentli teknolojisi ile 9 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL’den 65.100.000 TL’ye 13 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile ABD ve AB’de satış kadroları kurmayı hedefliyor. Bağlı Ortaklık Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş’nin 5 Milyon TL şirket değerlemesi ile 30.12.2020 tarihinde %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım A.Ş, bu defa yurtdışı yatırımcılardan 86 Milyon TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Geliştirdiği yenilikçi iş modeli ile 7 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL’den 86 Milyon TL’ye 17 kat artıran Servislet Yazılım A.Ş, aldığı yatırım ile halen Türkiye ve Yunanistan’da devam eden faaliyetlerini yeni pazarlara açmayı hedefliyor.

ETYAT… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 09.07.2021 tarihinde tescil 13.07.2021 tarihli T.T.S. Gazetesinde ilan edilmiştir.

EUYO… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 09.07.2021 tarihinde tescil 13.07.2021 tarihli T.T.S. Gazetesinde ilan edilmiştir

FROTO… Şirketin 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon Avro tutarına kadar kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu miktarın 175 Milyon Avro’su EBRD, 475 Milyon Avro’su ise sendikasyona katılan Akbank AG, Bank of China Limited, BNP Paribas Fortis Sa-Nv Brussels, Emirates NBD Bank PJSC, Green for Growth Fund Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank Ltd, Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Société Générale tarafından sağlanacak olup, kredinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir. Kredinin, tutarı 325 milyon Avro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,30; tutarı 325 milyon Avro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,45 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır. KARYE… Kartal Yen. Enerji payları, 16/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 55.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.

 KENT… 28.05.2021 ve 01.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketin nihai ana ortak konumunda bulunan Mondelēz International Inc. tarafından Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.’nın satın alınması için anlaşma imzalandığı; bu kapsamda Mondelēz International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelēz Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunulduğu; söz konusu işlem ile ilgili idari izin ve onay süreçlerinin devam ettiği ve gelişmeler konusunda erekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti. Mondelēz International Inc.’den öğrenildiği üzere, söz konusu işleme Rekabet Kurulu’nun 14.07.2021 tarihli kararı ile izin verilmiştir. Ancak söz konusu satın alma işleminin geçerliliği ve kapanışı, diğer idari izin ve onayların, kapanış ön şartlarının ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.

 OSTIM… Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev’i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 135.000.000 TL’den 765.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.06.2021 tarih ve 64378107 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni ortakların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 OSTIM… Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle TFRS’ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 17.097.905 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2020 tarihli bilançosunda ise 9.794.834,20 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Dağıtılması planlanan 2020 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 489.741,71 TL düşüldükten sonra kalan 9.305.092,49 TL’nin nakit olarak dağıtılmayıp bedelsiz olarak dağıtılması, -Geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan 14.707.672,51 TL’nin bedelsiz dağıtılacak dönem kârına eklenerek ortaklara toplam 24.012.765,00 TL bedelsiz pay verilmesi, genel Kurul tarafından oy birliği kabul edilmiştir.

PRKME… Bağlı ortaklık Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasındaki mevcut kömür alım-satım sözleşmesinin süresinin 16 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşmeyle; – Eti Soda firmasına kömür satışının 17 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi, – Baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 17 Temmuz 2022 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın’ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda’ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda’ya ait olması, – 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.

 

RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak-Haziran döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 974.297.710.- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,82 oranında artış meydana gelmiştir.

SNGYO… Bağlı ortaklık Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5’ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %30’unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 14.07.2021 tarihli 2021/36 sayılı Kurul bülteninde ilan edilmiştir.

 TUREX… Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 60.383.710 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 16.953.754,14 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 16.953.754,14 TL net dönem karından 847.687,70 TL’nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 16.106.066,43 TL’nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ULUUN… %100 Bağlı Ortaklık olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 13.07.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 12.932.000 USD (111.344.520 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

UNLU… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası 61.272.726 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolara göre vergi sonrası 5.751.284 TL net kâr elde edilmiştir. Ancak, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

YYAPI… MADDE 7. Şirketin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine, oybirliği ile kabul edilmiştir.

AVOD… Bağlı ortaklık bünyesinde yer alan, Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamızda ki çalışmalar ve devam eden süreç ile ilgili bilgilendirmedir; Saha ile ilgili yapılan rapor geniş kapsamlı bir rapor olduğu için, henüz tamamlanmamıştır. Rapor içerisinde sondaj, veri toplama ve laboratuvar aşamalarının ardından, rapor hazırlama gibi ayrı ayrı süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçler yapılan işin boyutu çok büyük olduğu için, her biri ayrı ayrı zaman almaktadır. Normal şartlarda 1 yıldan (min. 15 ay) fazla tutan, hali hazırda yapılmakta olan rapor süreci, ekiplerin gece gündüz (çift vardiya) çalışması ile pandemi dönemine rağmen devam etmektedir. Sondaj çalışmalarının sonuna doğru yaklaşırken, laboratuvar ve sonrasında RSC firması ile birlikte yürütülecek raporlama çalışmalarına geçilecektir. Önceki çalışmalardan konu ile ilgili yüksek deneyime sahip ekipleri işi en kısa sürede teslim etmek için uğraşmaktadırlar.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu