Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH… Sermayesinde, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 200.000 Adet C Grubu ve 1.800.000 Adet D Grubu olmak üzere, toplam 2.000.000 Adet pay karşılığı %1 oranında paya sahip olunan 200.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi paylarına ilişkin olarak; İttifak Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, beheri 1,00-(Bir) TL değerinde 4.600.000 Adet C Grubu ve 41.400.000 Adet D grubu payların Şirket tarafından 93.220.661 TL bedelle satın alınması işlemi tamamlanmış olup; pay devri şirket pay defterine işlenmiştir. Devir bedeli olan 93.220.661 TL, Şirketin hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.’den olan ilişkili taraf finansal alacak tutarından mahsup edilmiştir.

ARSAN… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 400.000.000.- TL’sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine, -Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, -Şirket Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadiline, -Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

AYDEM… Şirketin Aydın ili, Söke ilçesinde yer alan ve hâlihazırda devrede olan 49,5 MWm/45 MWe kurulu gücündeki Söke RES tesisimize ilave 44,9997 MWm kurulu gücünde yardımcı kaynak güneş enerji santrali (Hibrit GES) kurulmasına ilişkin başvuru Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunmuş olup, uygun bulmaya ilişkin 26.08.2021 tarih ve 10374-12 sayılı EPDK Kurul Kararı tarafımıza 01.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. İlgili Kurul Kararı’nda tanımlanmış olan teminat mektubu yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ÇED Yönetmeliği uyarınca gerekli kararın alınması ile Söke RES tesisimizin üretim lisansı toplam kurulu gücü 94,4997 MWm/ 45 MWe olarak tadil edilecektir. Söz konusu izin süreçlerinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmekte ve takiben 2022 yılı içerisinde tesisin inşa faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Üretim lisansının tadil işlemlerinin ve alınacak olan diğer izinlerin tamamlanması ile 44,9997 MWm kurulu gücündeki yardımcı kaynak güneş enerji santrali yatırımı tamamlanarak yine 2022 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul’da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da “hüküm kurulmaksızın” sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 31.08.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 145.848.559.-TL nakit girişi, 18.061.206.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 127.787.353.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

BJKAS… Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic’in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır.

ISBIR… Bağlı ortaklık İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. ile SPRİNG AİR İNTERNATİONAL LLC. arasında Spring Air ürünlerinin üretim ve satış hakkına ilişkin lisans sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş., Spring Air markalı yatak ve uyku ürünlerinin Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan’daki üretim, satış ve pazarlama haklarına sahip olmuştur. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Spring Air International LLC, sahip olduğu 8 fabrika ve 35 uluslararası lisans ile ABD’nin en büyük yatak üreticilerinden olup, Dünya çapında 43 ülkede yatak ve uyku ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

BLCYT… 30.03.2021 tarihinde kamuya duyurulan; %21,14 oranında iştirak olunan Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fabrika binası üzerine yapılmakta olan Güneş Enerjisinden elektrik üretimi (GES) projesinin 1. Fazının inşası tamamlanmış olup, deneme üretimlerine başlamıştır. Projenin TEDAŞ tarafından Geçici Kabul yapılması ile birlikte proje tam kapasite ile elektrik üretimi yapmaya başlayacaktır. 1.etap tesisin kurulu gücü 2.600 kw saat olup , yıllık 4.700.000 kw saat elektrik üretmesi öngörülmektedir. Projenin 2.etabı’nın ise çağrı mektubu alınmış olup, teşvik belgesi alınması ve diğer yasal süreçleri devam etmektedir. Projenin 2. Etabının Ekim / 2021 sonu bitirilerek Kasım ayı içerinde işletmeye alınması planlanmaktadır. Biteks firmasına yapılan GES projesi’nin İki etabının tamamlanmasıyla toplam kurulu güç 3.600 kw saat, yıllık elektrik üretimi ise 6.500.000 kw saat olacaktır. Bu Proje ile Yıllık Elektrik maliyetimiz de %25 lik bir tasarruf sağlanacak ve dönem Net karlılığa etkisi %5 ile %7 arasında olacaktır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaat İşi’nde (Semt Bahçekent), 707/1 Ada/Parsel (Konut + Ticaret) (D Blok Hariç), 704/5 Ada/Parsel (Konut + Ticaret) ile Bu Parsellere Ait Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri ve Ada Dışı İmar Yolu ile Bu Yollara Ait Altyapıların (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.09.2021 tarihinde onaylanmıştır. GLRYH… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde TFRS’na uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 56.805.252 TL Ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar oluştuğundan, kar dağıtımı yapılmaması konusunun 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

KERVN… Payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, son üç yıllık finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi’nin 23/1-g maddesi kapsamında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.

METRO… Yönetim Kurulu’nun 02.09.2021 tarihli kararı ile; şirkete ait Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli Taşınmaz Mersin Özer Ambalaj San.ve Tic. Ltd. Şti’ne satılmış olup satış işlemi 02.09.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu taşınmaza ait değerleme raporu düzenlenmiş olup ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 9 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 8 adet Macrocenter formatında toplam 26 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Ağustos 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.470’tir.

PETKM… Şirketin 14 Ağustos 2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”) ve JP Morgan Securities Plc birlikte; Goldman Sachs’ın 1,3 milyar ABD doları karşılığında, State Oil Company of the Azerbaijan Republic’in (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, “SOCAR”) bağlı ortaklığı ve hakim ortak SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’nin (“STEAŞ”) artırım sonrası toplam sermayesinin %13’üne karşılık gelecek şekilde 890,574,713 adet yeni çıkarılacak hisseyi almasına ve eş zamanlı olarak STEAŞ ve SOCAR’ın bağlı ortaklığı Sermaye Investments Limited’in (“SIL”) her biri ile 6 yıl süreli satma opsiyonu anlaşması imzalanmasına yönelik bir işlem yapılmıştı. Hakim ortaktan Şirkete ulaşan bilgiye göre, STEAŞ’ın yukarıda sözü edilen işleme konu olan sermayesinin yaklaşık %13’ünü temsil eden 890,574,713 adet hissesinin SIL tarafından satın alınması işlemi tamamlanmış olup, SOCAR’ın STEAŞ’ta sahip olduğu doğrudan ve dolaylı hissedarlık oranı %87’den %100’e yükselmiştir.

YEOTK… YEO Teknoloji Enerji payları 03/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 24.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.

YESIL… 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre 27.458.663,00 TL kar, Yasal kayıtlara göre (155.160,68) TL zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifi Genel Kurul’da görüşüldü, Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.

YGYO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (241.362.069) TL Zarar, Yasal kayıtlara göre de (120.982.097) TL Zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşüldü ve Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu